Schaarbeek mobiliseert! het programma van de PVDA voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018.

De PVDA wil van Schaarbeek een gemeente van solidariteit maken, een gemeente die zich inzet voor de noden en behoeften van haar inwoners.

De PVDA heeft in haar programma voor Schaarbeek 200 positieve voorstellen, op 165 bladzijden. Ter inleiding : Schaarbeek is een fraaie gemeente, en al zijn “die van Schaarbeek” volgens de folklore Ezels, ze barsten van talent en hebben energie zat. Iedere dag spannen groothartige jonge en minder jonge Ezels zich in voor een beter Schaarbeek.

Ze staan buiten het ieder-voor-zich principe van dat wereldje van rijken die almaar rijker worden, terwijl anderen de buikriem moeten aanhalen. Groothartige rebellen, inwoners actief op het terrein, treden in verzet. Voor de PVDA is zulk verzet vanuit de basis de motor van democratische en sociale vooruitgang. Militanten voor het recht op wonen klagen de hoge huurprijzen aan, de huurders van sociale woningen wachten moegetergd en weerbaar op renovatie van hun afgeleefd, verkrottende appartement.

Ouders die vinden dat het onderwijs gratis moet zijn verzetten zich tegen de kostprijs van de crèches, de maaltijden op school en het dure schoolmateriaal. Ouders zoals die van de comités “Filter Café Filtre” manifesteren iedere vrijdag tegen pollutie en fijn stof in de omgeving van de crèche of school van hun kinderen. Kijk naar het “Collectif citoyen” dat gevochten heeft om van onze gemeente een gastvrije “Commune hospitalière” voor migranten te maken. Of naar het 1 “Collectif 1030/0” - waarbij de 0 staat voor 0 verkeersdoden - als aanklacht tegen de verkeersonveiligheid in onze straten.

Niet te vergeten : al wie dag in dag uit in onze gemeente werkt, al wie zich uitslooft voor de rijkdom van onze gemeenschap maar zich wel verzet tegen de superflexibiliteit, tegen de precaire en onderbetaalde jobs, gelijk de werkers van Delhaize, Carrefour of Lidl, die het gebrek aan respect niet langer konden verkroppen en gingen staken, of het personeel van het Rusthuis Bergamote (thans Renaissance) dat in opstand kwam tegen ontslagen en actie voerde voor het welzijn van onze ouderen. Al deze acties hebben een invloed op de beleidslijnen van onze gemeente gehad, en telkens stond de PVDA met actieve steun aan hun zijde.

Voor de PVDA is dit verzet vanuit de basis de motor van de sociale vooruitgang waar wij naar streven. De basis zal de stad veroveren De PVDA willen dat het verzet van de basis Schaarbeek verovert. We rekenen op de creativiteit, nieuwsgierigheid en talent van al onze groothartige rebelse Schaarbeekenaren om met de neoliberale politiek van de traditionele partijen te breken. We willen een volstrekt ander stadsproject, gestoeld op solidariteit, dat kan inspelen op de noden en behoeften van de meerderheid van de inwoners. Onze gemeente Schaarbeek wordt geteisterd door belangenconflicten, machtsverhoudingen en verschillen in visie.

Eerlang komen er nieuwe wijken in Schaarbeek : op de gronden van het oude station Josaphat, of in de wijk Reyers. Men mikt er op 4800 woningen. Worden dat goedkope woningen om het hoofd te bieden aan de wooncrisis ? Of verkwanselen ze deze wijken weer eens aan vastgoedmakelaars die er onbetaalbare luxe van “haut standing” neerzetten ? De keuze van de 2 gemeentelijke merderheid (Lijst Burgemeester, Ecolo en CDH) is duidelijk : men lobbiet voor een minimum aan goedkope openbare huisvesting, en een maximum ten gunste van de vastgoedpromotoren.

De PVDA gaat voor het compleet tegenovergestelde. De laatste jaren hebben we onophoudelijk de gemeenschappelijke ideologie van de traditionele partijen aangeklaagd : de liberale politiek die de concurrentie tussen de 19 gemeenten stimuleert, die de belangen van de bedrijfswereld verdedigt, maar geen rekening houdt met de noden en behoeften van de inwoners. Voor die partijen is Schaarbeek niet meer dan koopwaar.

Alles gaat naar de belangen en de winsten van de privé-bedrijven : parking, huisvesting, gezondheidszorg, dienstverlening voor de inwoners. Voor de aandeelhouders zijn ook de mobiliteits- en parkeerproblemen een sappige bron van inkomsten. Het bedrijf Rauwers controleert het parkeren in Schaarbeek en strijkt daar 6 miljoen euro mee op. Op onze kosten.

De gemeente wil ook een dure ondergrondse privé-parking onder het Lehonplein. Het Lehonplein is zowat het enige speelplein voor alle gezinnen in de wijk. Dat wordt afgevoerd ten gunste van Interparking met plaats voor 260 auto’s. Om dat project rendabel te maken, waren de voorwaarden van Interparking niet mals : we zouden meer dan 1200 euro per jaar betalen, en de gemeente moest zich engageren om 190 gratis bovengrondse parkeerplaatsen te schrappen. Dankzij de tegendraadse bewoners van de wijk zit het project voorlopig in de koelkast. Die actie van de mensen van de wijk Lehon is belangrijk als voorbeeld.

De traditionele partijen wilden een openbare ruimte cadeau doen aan de betonboeren. De PVDA heeft zich daar, met onze alternatieve visie op de stad, tegen verzet. Ons standpunt luidt : een gemeente op maat van haar bewoners verkoopt haar openbare ruimte niet aan projectontwikkelaars, maar doet er alles 3 aan om tegemoet te komen aan de noden en behoeften van haar bevolking, die ook zelf ingrijpt om haar belangen te verdedigen. Recht op wonen

De PVDA wil dat Schaarbeek in de komende jaren de huisvestingscrisis aanp gelobbied voor een minimum openbare en een maximum privé woningen. Wij willen hier een breuk maken, om die nieuwe wijken in openbare handen te houden zodat ze aan onze noden en behoeften kunnen blijven voldoen. De huisvesting moet 100 % openbaar zijn, met twee derde doorsnee en één derde betere sociale woningen. Kortom, recht op wonen staat haaks op de vastgoedmarkt in de handen van de bouwpromotoren.

Recht op huisvesting hoort in handen van de gemeenschap te zijn. Schaarbeek, het nieuwe New York De traditionele politici zingen in koor dat ze “de hogere financiële klasse”, ”Europese ambtenaren”, “de toekomstige rijken” in Schaarbeek willen laten komen wonen. Dat komt door concurrentie tussen de 19 gemeenten. Rijke Fransen vestigen zich in Elsene, Europese ambtenaren in Woluwe. De traditionele partijen willen hen naar Schaarbeek lokken, dus moet Schaarbeek te allen prijze “vernieuwd” worden. De coalitie Burgemeester, Ecolo-Groen en CDH mikt op een dynamische ontwikkeling rond het Josaphatpark. Daar moeten evenementen worden gecreëerd die Schaarbeek aantrekkelijk maken voor bemiddele gezinnen.

In het gewest is Sint-Gillis een hype geworden, Schaarbeek moet volgens Bernard Clerfayt “het nieuwe Sint-Gillis” worden. Een liberale verkozene op de Lijst van de Burgemeester doet er nog een schepje bovenop :: “Schaarbeek is het nieuwe New York, met het Josaphatpark als Central Park”. Voor de fans van de neoliberale stijl moet elk gemeentelijk project bedoeld zijn om de rijkste gezinnen aan te trekken. Vastgoed- en urbanisatieplannen moeten aan hun verlangens voldoen, zeker wat betreft de nieuwe wijken, de parken en zelfs het cultureel programma van de gemeente. 5

Maar wat met de bevolking van Schaarbeek ? De bewindvoerders sussen : deze aanpak komt iedereen ten goede, want de komst van al die beterbemiddelden zal een weldadige neerslag hebben voor wie het minder breed heeft. Het achterhaalde trickle down effect dus… Dat is nu net de politiek van elk van de 19 gemeenten. Ze gaan concurreren op de markt van de beterbemiddelde, rijkere gezinnen. Men wint ten koste van de anderen.

Maar het is een voorlopige winst, want er komt ras een andere gemeente met een aantrekkelijker aanbod. Dat steekspel om rijk volk is duur, en wie betaalt dat allemaal ? Wij. Dergelijke politiek komt altijd op de nek van de bevolking terecht. Maar het werkt niet. ‘t Is allemaal niet simpel. De kloof tussen inwoners (en zelfs tussen hele wijken) wordt breder. Iedere dag trekken gezinnen weg uit Schaarbeek, naar plekken waar wonen minder kost.

De traditionele partijen willen Schaarbeek veranderen door van bevolking te veranderen. De PVDA echter wil onze gemeente veranderen door de sociale situatie van haar bevolking te verbeteren. Wij willen àf van de ongezonde concurrentie tussen de 19 gemeenten, die de rijkeren willen aantrekkken door de armeren naar de buurgemeenten (of nog véél verder) weg te jagen. Bij ieder gemeentelijk plan vraagt de PVDA zich altijd af wie daar dan beter van wordt, ten koste van wie.

Sloop de muren in onze gemeente Onze drang naar verandering, zoals we die voelen op het vlak van de huisvesting, gaat veel breder. Huurprijzen stijgen, armoede neemt toe, luchtverontreiniging neemt toe, de files worden langer, haat is steeds meer de ondertoon in de discussies. Alles neemt toe - uitgezonderd de bekommernis om de noden en behoeften van de bevolking. 6

De PVDA wil in Schaarbeek tweetalig gemeentelijk onderwijs dat tweetalige kinderen vormt. Het is abnormaal dat nieuwe Frans- en Nederlandstalige scholen gescheiden worden gehouden, ook al staan ze op dezelfde plek. De nieuwe school Magritte (voorheen Ecole 14) staat op dezelfde plek als de nieuwe PaviljoenBasisschool. Ze zijn door een scheidingshek van elkaar gescheiden. In het uitbreidingsplan wordt School 10 (franstalige school) door een muur afgezonderd van de nieuwe, nog op te richten Nederlandstalige basisschool De Kriek. De coalitie weigert daar immersiescholen in te richten, tweetalige scholen om kinderen tweetalig te vormen. De PVDA wil de muren slopen tussen de scholen, tussen de twee gemeenschappen in dit land, en zorgen voor een betere toekomst voor onze kinderen.

De ongelijkheid neemt toe, en ze gaat zelfs zo ver dat veel Schaarbekenaars om financiële redenen niet tijdig naar de dokter gaan. De medische eerstelijnszorg moet toegankelijk zijn voor iedereen, en de gemeenten moeten daarin hun verantwoordelijkheid opnemen. Ze moeten de oprichting van nieuwe kosteloze medische centra steunen. Ze moeten ook jonge huisartsen of multidisciplinaire équipes, die zich willen engageren in de gratis gezondheidszorg, helpen bij hun installering. Om de financiële barrière te doorbreken wil de PVDA in elke wijk van Schaarbeek een medisch centrum met gratis zorgverstrekking.

De PVDA wil een Schaarbeek waar alle inwoners worden gewaardeerd, een gemeente zonder tweederangsburgers, zonder angst, racisme noch verdeeldheid, maar een ware gemeenschap die haar opdrachten en problemen niet uit de weg gaat. Dat laatste is heel belangrijk. Extreem-rechts voerde lange tijd het bewind over Schaarbeek en haar politie. Dankzij de acties van haar bevolking is Schaarbeek gunstig geëvolueerd.

De ingeboren groothartigheid van de bevolking blijkt uit de solidariteit waarmee de migranten worden ontvangen. Het blijft echter 7 strijden, want Schaarbeek staat niet los van de nationale context, waar de machtspartijen graag naar haat en racisme grijpen om de aandacht van hun antisociale politiek af te leiden. Maar we mogen ook eens onze eigen stoep schoonvegen. De coalitie van Burgemeester, Ecolo en CDH wil mordicus de scheiding op de gemeentelijke begraafplaats behouden. De scheiding loopt tussen de multi-confessionele begraafgrond en de rest, zodat de muslims en de andere bezoekers elkaar niet voor de voeten zouden lopen. Ondenkbaar en onaanvaardbaar. Eind aan maken ! Mobiliseer de bevolking We bekijken de toekomst van Schaarbeek door de lens van de solidariteit.

Solidariteit tussen de inwoners en zeker ook tussen de 19 gemeenten van het Brusselse Gewest. Dat brengt ons bij de werking van de lokale democratie en de plaats van de burger in dit alles. Voor sommigen blijft de representatieve democratie beperkt tot het aanvinken van enkele namen bij verkiezingen. Tussen verkiezingen door mag de bevolking rustig indommelen, de verkozenen doen hun ding, voor diezelfde bevolking.

De PVDA echter gaat voor de participatieve democratie, met maximale betrokkenheid van de bevolking zowel bij budgetaire beslissingen en als bij keuzes voor grote projecten. Het is heel eenvoudig : geef de bevolking inzage in de beslissingen, vraag waar de prioriteiten, de noden en behoeften liggen, en luister naar haar ideeën en verzuchtingen. Handel los van de verkiezingscampagnes, maak komaf met de politieke marketing, en draag zorg voor je bevolking. Enquêtes, openbare debatten en bevragingen zijn daarvoor regelmatig aan de orde.

En hou rekening met de voorstellen vanuit de bevolking. Wijkcomités moeten worden gestimuleerd, iedereen moet worden aangezet om mee te denken hoe we samen de stad van morgen op poten zetten. 8 Er is een gemeenschappelijk budget nodig om de inwoners hun projecten zelf in hun eigen wijk te laten uitvoeren. Laat de democratie tot leven komen op alle gemeentelijke niveau’s.

Blaas nieuw leven in de ouderverenigingen van het gemeentelijk onderwijs, zodat iedere kostenverhoging (opvang, schoolmaaltijden) alleen met hun goedkeuring kan worden doorgevoerd. De gebruikers van ons gemeentelijk zwembad Neptunium moeten worden vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur. En het is heel abnormaal dat de huurders van sociale woningen al sinds jaren niet meer vertegenwoordigd zijn in de bestuurlijke organen van de Foyer Schaerbeekois. De politiek van verkeersveiligheid in de wijken moet worden bepaald door de bewoners. Kortom, democratie betekent niet : één keer gaan stemmen en dan zes jaar lang je klep houden.

De bevolking moet deelnemen in alle belangrijke beslissingen, op alle niveau’s van de macht. 1350 Schaarbeekenaars gaven ons hun mening Luisteren naar de bevolking is primordiaal voor de PVDA. Tussen 1 november 2017 en 1 maart 2018 hebben 1350 inwoners van Schaarbeek deelgenomen aan de Grote Enquête van de PVDA. De bedoeling was hun prioriteiten voor de gemeenteraadsverkiezingen te kennen, want wij wilden onze verkiezingscampgne voeren met een programma op grond van wat de bevolking wou zien veranderen. De PVDA is bepaald trots op deze volksraadpleging, de grootste democratische oefening in de gemeente Schaarbeek !

Alle resultaten van onze Grote Enquête zitten in dit programma. Ons programma is dus ùw programma. De vier prioritaire thema’s die in de enquête naar voren kwamen, vormen de sterkste punten van ons programma : huisvesting, onderwijs, werkgelegenheid, gezondheid. 9 Voor elk van deze thema’s hebben we gevraagd om te kiezen tussen verschillende voorstellen.

Op basis van die resultaten hebben we besloten om drie harde vorderingen te stellen : - maatregelen om de huurprijzen te drukken, - de bouw van twee tweetalige gemeentescholen, - kosteloze medische centra in iedere wijk van Schaarbeek. - De PVDA is een buitenbeentje onder de politieke partijen. Dat merkt u aan onze verkiezingscampagne. Begonnen met een grote volksbevraging, eindigt ze met de Solidariska Parade, een manifestatie op basis de prioriteiten van de Grote Enquête, voor een sociaal en solidair Schaarbeek. De Solidariska Parade vindt plaats op zondag 7 oktober om 15 uur, vanaf het Colignonplein. Dus een week vòòr de verkiezingen.

De PVDA zal de stem zijn van de stemlozen, de steun voor de mobilisatie en strijd van de Schaarbeekenaars. Burgermobilisatie is wat we nodig hebben, want alle traditionele partijen accepteren zondermeer het neoliberale kader dat de huidige politiek overheerst. Men houdt het op hier en daar een kleurschakering : een beetje meer rood, blauw, zwart, oranje, groen of amarant.

Als we dat kader willen doorbreken staat de PVDA paraat, de partij van de groothartige rebellen. Maar we moeten wel de bevolking mee krijgen ! Alle sociale en democratische rechten werden afgedwongen door strijd en mobilisatie van de volksklassen, in de ondernemingen en in de volkswijken. De PVDA plaatst haar actie in het hart van de emancipatiebeweging. Axel Bernard en de ploeg van de PVDA Schaarbeek

Over PVDA Schaarbeek

“Wij willen een Schaarbeek voor en door iedereen!” Dat is het motto dat de Schaarbeekse afdeling van de PVDA hanteert. Wij willen een toegankelijke en betaalbare gemeente, zonder buitensporige prijzen, met goede scholen, goed openbaar vervoer, goede betaalbare woningen, goede wijkdiensten dicht bij de mensen. Een gemeente ook waar wij allemaal iets te zeggen hebben.

De PVDA in Schaarbeek is een rebelse partij die ten dienste staat van de mensen. Wij zijn er niet om onszelf te bedienen. We formuleerden in Schaarbeek heel wat kritiek op de praktijken van schepen Etienne Noël: jaarlijks voor meer dan 300.000 euro cumuleren en ondertussen zijn opdrachten voor de tewerkstelling niet naar behoren uitvoeren, terwijl jongeren het zo hard nodig hebben om een job te vinden.

De PVDA in Schaarbeek is een partij met haar voeten op het terrein, in de wijken. Een partij die de democratie bevordert, die luistert naar de problemen van de mensen en hen mobiliseert om samen dingen te veranderen. Dat is onze manier van werken.

We hebben gevochten om klaarheid te krijgen over de dodelijke brand in de sociale woningen in de Ferd. Séverinstraat. Een filmpje, gemaakt met de hulp en inzet van de bewoners, kende heel veel succes en liet goed zien in welke gevaarlijke staat de woningen verkeerden. Het wees duidelijk op de verantwoordelijkheid van de gemeente.

We lanceerden een petitie om ‘nee’ te zeggen tegen duurder parkeren. We moeten altijd meer betalen,  maar de files raken niet opgelost.  

We hebben de beweging gesteund om van Schaarbeek een TTIP-vrije gemeente te maken. We mobiliseren de inwoners van Schaarbeek ook om de huurprijzen naar beneden te krijgen.

De PVDA in Schaarbeek, dat is ook de partij van resultaten en overwinningen.

We hebben de strijd gewonnen rond het ophalen van de witte vuilniszakken. Ze worden nog altijd twee keer per week opgehaald, dankzij honderden Schaarbekenaren die zich hiervoor hebben ingezet.

In 2012 haalden we bij de verkiezingen onze eerste gemeenteraadszetel, ingenomen door Axel Bernard. Zo kunnen we in de gemeenteraad de stem laten horen van de werkende mensen, van de wijken, van al diegenen die niet gehoord worden. Dankzij deze verbindingsman van de PVDA in de gemeenteraad konden een aantal gezinnen protesteren tegen de verhoging van de prijs voor de kinderopvang in de scholen en werden een aantal punten in het reglement gewijzigd.

In Schaarbeek biedt de medische groepspraktijk La Clé - De Sleutel, van Geneeskunde Voor Het Volk (initiatief van de PVDA), gratis medische zorgen aan duizenden patiënten. Dat is onze visie op geneeskunde: toegankelijk voor iedereen en van topkwaliteit. Geen geneeskunde op twee snelheden.

De afdeling van de PVDA Schaarbeek organiseert ook de solidariteit met Palestina en onderhoudt concrete banden met het dorpje Battir in de bezette gebieden in Cisjordanië. Wij willen dat alle Schaarbekenaren betrokken worden bij deze solidariteit, door het vastleggen van een officiële vriendschapsband tussen onze gemeente en het dorpje Battir. We hebben er ook voor gezorgd dat in 2014 een Belgische economische missie naar Israël werd geannuleerd. Onze petitie mobiliseerde duizenden Brusselaars waaronder ook heel veel mensen uit Schaarbeek.

De PVDA is in de wijken van Schaarbeek actief met 6 basisgroepen: Noord, Wijnheuvelen-Josaphat, Dailly-Weldoeners, Collignon, Helmet en Meiser-Evere. We rekenen erop om met onze groepen en dankzij u nog heel wat overwinningen binnen te halen en van Schaarbeek echt een gemeente voor iedereen te maken.


Sluit u aan bij een groep, actief in uw wijk, om samen dingen te veranderen!

Aurelie.jpg

 

Aurélie Meunier

Voorzitster van de PVDA-afdeling Schaarbeek

0472 59 11 02

Email: [email protected]